Tag: Jai Bharat Shikshan Sansthan

Jai Bharat Shikshan Sansthan: Towards Participatory Governance

 
/ January 10, 2018

In rural Madhya Pradesh, the Jai Bharat Shikshan Sansthan is helping communities get closely involved in local self-governance.